Dòng sự kiện:

Học tiếng Anh: Lỗi sử dụng giới từ 'to' nhiều người mắc phải

Theo VNE
14:51 25/08/2017
Giới từ "to" thường được người học tiếng Anh thêm vào không đúng chỗ trong nhiều trường hợp.

Trang Espresso English liệt kê những lỗi khi dùng giới từ "to". 

Trường hợp không dùng "to" sau "go"

Với hầu hết địa điểm, chúng ta dùng “go to”:

- I’m going to the party.

- Let’s go to New York.

- He went to work.

Tuy nhiên, dưới đây là những ngoại lệ:

- I’m going home.

- Let’s go downtown.

- He went there.

- I want to go somewhere nice.

- I’m going abroad next semester.

- Let’s go upstairs/downstairs.

- He went inside/outside/out.

Không dùng "to" sau "arrive"

"We arrived to the airport" hay "When will you arrive to Rome?" là câu sai ngữ pháp mà nhiều người hay mắc phải. Câu đúng phải là:

We arrived at the airport./ We got to the airport. 

When will you arrive in Rome?

"Get to" là cách nói trong tình huống ít trang trọng hơn so với "arrive", tuy nhiên bạn cần tránh "to" trong các trường hợp sau:

I got home at midnight.

What time did you get there?

The dog got outside again.

Không dùng "to" sau "should", "could", "would", "must", "can" và "will"

Thay vào đó, bạn dùng động từ nguyên mẫu:

You should read more books.

- We will call you soon.

I must take this medicine = I need to take this medicine.

She can buy a car = She is able to buy a car.

Không dùng "to" sau "prevent" hoặc "stop"

"The locked door prevents/stops people to enter" là câu sai ngữ pháp.

Bạn cần sửa lại: The locked door prevents/stops people from entering.

Không dùng "to" sau "let"

Nhiều người học tiếng Anh có thói quen thêm "to" sau từ "let". Tuy nhiên, cách nói này hoàn toàn sai. Ví dụ câu đúng ngữ pháp: 

The boss lets us leave work early. 

The boss allows us to leave work early.

The boss permits us to leave work early.

Ba câu trên có nghĩa giống nhau. Tuy nhiên, "lets us leave" là cách nói thông dụng trong tình huống ít trang trọng. Đối với "permit" và "allow", chúng ta dùng động từ nguyên mẫu có "to" sau nó.

Luôn dùng "to" sau "listen", nhưng không dùng với "hear" hoặc "see"

Câu nói sai thường xuyên bắt gặp là "I like to listen music".

Bạn cần sửa lại: "I like to listen to music".

Tuy nhiên, giới từ "to" không bao giờ xuất hiện sau "hear" hoặc "see".

- I heard you call my name.

- I saw him take the money. 

Nguồn: Gia đình Việt Nam